สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก จำกัด ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมกิจการ (11)
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด เยี่ยมชมกิจการ
ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด และสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด เยี่ยมชมกิจการ (12)
การหารือและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน
การหารือและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน (40)
สหกรณ์ฯมอบสวัสดิการกรณี นายเสน่ห์ มีมะจำ สมาชิกสหกรณ์ฯเสียชีวิต
สหกรณ์ฯมอบสวัสดิการกรณี นายเสน่ห์ มีมะจำ สมาชิกสหกรณ์ฯเสียชีวิต (7)
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญนครสวรรค์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงานสหกรณ์
สหกรณ์ออมทรัพย์สามัญนครสวรรค์ จำกัด เข้าเยี่ยมชมกิจการและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารงานสหกรณ์ (25)
สหกรณ์ฯมอบสวัสดิการสมาชิกกรณี นายวีระวิทย์ ธัญญะอุดม เสียชีวิต
สหกรณ์ฯมอบสวัสดิการสมาชิกกรณี นายวีระวิทย์ ธัญญะอุดม เสียชีวิต (4)
การประชุมเฉพาะกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด  วันที่ 27 ตุลาคม 2560
การประชุมเฉพาะกิจสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด วันที่ 27 ตุลาคม 2560 (35)
สหกรณ์ฯนำโดยนายกมล  เสนานุช ประธานกรรมการ และว่าที่ ร.ท.ยุทธชาติ ไชยบุตร กรรมการ รักษาการผู้จัดการ ร่วมงานฌาปนกิจและมอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพ จำนวน 10,000 บาท กรณีสมาชิกสหกรณ์ฯนายอาคม โอชาอัมพวัน เสียชีวิต
สหกรณ์ฯนำโดยนายกมล เสนานุช ประธานกรรมการ และว่าที่ ร.ท.ยุทธชาติ ไชยบุตร กรรมการ รักษาการผู้จัดการ ร่วมงานฌาปนกิจและมอบสวัสดิการสงเคราะห์ศพ จำนวน 10,000 บาท กรณีสมาชิกสหกรณ์ฯนายอาคม โอชาอัมพวัน เสียชีวิต (6)
สหกรณ์ฯมอบสินไหมทดแทนจำนวน 1 ล้านบาท กรณีสมาชิกสหกรณ์ฯ นายบุญพบ  แสวงผล เสียชีวิต
สหกรณ์ฯมอบสินไหมทดแทนจำนวน 1 ล้านบาท กรณีสมาชิกสหกรณ์ฯ นายบุญพบ แสวงผล เสียชีวิต (2)
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 59 สหกรณ์ฯจัดประชุมใหญ่สหกรณ์และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 26
เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 59 สหกรณ์ฯจัดประชุมใหญ่สหกรณ์และเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงานชุดที่ 26 (8)
Go to top