อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ  
100,000-1,000,000
2.25
1,000,001-10,000,000
2.50
10,000,001-30,000,000 2.75
30,000,001-50,000,000 3.00
50,000,001-70,000,000 3.10
70,000,001-100,000,000 3.20
100,000,001 ขึ้นไป 3.50
เงินกู้
สามัญสำหรับสหกรณ์อื่น 7.20
สามัญพิเศษ 7.20
สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 7.20
สามัญเพื่อสวัสดิการพัฒนาคุณภาพฯ 7.20
สามัญเพื่อสวัสดิการ 7.20
ฉุกเฉิน 7.20
พิเศษ 7.20
สามัญ ATM 7.20
บรรเทาความเดือดร้อน 7.00

 

 

144605
Go to top