อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ  
100,000-999,999 บาท 2.25
1,000,001-9,999,999 บาท 2.50
10,000,001 บาท ขึ้นไป 2.75
เงินกู้
สามัญสำหรับสหกรณ์อื่น 7.20
สามัญพิเศษ 7.20
สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 7.20
สามัญเพื่อสวัสดิการพัฒนาคุณภาพฯ 7.20
สามัญเพื่อสวัสดิการ 7.20
ฉุกเฉิน 7.20
พิเศษ 7.20
สามัญ ATM 7.20
บรรเทาความเดือดร้อน 7.00

 

 

094537
Go to top