อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.50
ออมทรัพย์พิเศษ  
100,000-999,999 บาท 2.75
1,000,000-9,999,999 บาท 3.50
10,000,000 บาท ขึ้นไป 4.00
เงินกู้
สามัญสำหรับสหกรณ์อื่น 7.50
สามัญพิเศษ 7.50
สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 7.50
สามัญเพื่อสวัสดิการพัฒนาคุณภาพฯ 7.50
สามัญเพื่อสวัสดิการ 7.50
ฉุกเฉิน 7.50
พิเศษ 7.50
สามัญ ATM 7.50

 

 

082863
Go to top