อัตราดอกเบี้ย
เงินฝาก
ออมทรัพย์ 2.00
ออมทรัพย์พิเศษ  
100,000-1,000,000
2.25
1,000,001-10,000,000
2.50
10,000,001  ขึ้นไป 2.75
เงินกู้
สามัญสำหรับสหกรณ์อื่น 7.20
สามัญพิเศษ 7.20
สามัญเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 7.20
สามัญเพื่อสวัสดิการพัฒนาคุณภาพฯ 7.20
สามัญเพื่อสวัสดิการ 7.20
ฉุกเฉิน 7.20
พิเศษ 7.20
สามัญ ATM 7.20
บรรเทาความเดือดร้อน 7.00

 

 

114222
Go to top