ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

 ผู้ตรวจสอบกิจการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด

ประจำปี 2564

 

อภสทธปรชา

นายอภิสิทธิ์  เกษเกษร
ผู้ตรวจสอบกิจการ

   นายปรีชา  กมลรัตน์
ผู้ตรวจสอบกิจการ

 

Go to top