ประวัติสหกรณ์

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด  ได้จดทะเบียนก่อตั้งในวันที่

8 ตุลาคม 2530 จากการรวมกลุ่มสมาชิกจำนวนหนึ่งในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย

มีสมาชิกแรกเริ่มจำนวน 202 คน ทุนดำเนินการในการก่อตั้ง จำนวน 584,578.60 บาท

Go to top