คณะกรรมการดำเนินการ

 

 คณะกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด

ชุดที่ 31/2564

พยง

นายพยุง  โพธิ์ชัย
ประธานกรรมการ

Kittichai   อดล

นายกิตติชัย  กรวยทอง
รองประธานกรรมการว่าที่ ร.ต.อดุลย์  สุชัยราช
รองประธานกรรมการ

  นพดล 

นายสุนทร  แดนดี
กรรมการและเหรัญญิก

รักษาการผู้จัดการ

 

 นายนพดล  อินมา

กรรมการและเลขานุการ

     
กรรมการเงินกู้
  อทธพล07052561ยออก

 
 นายอิทธิพล  ศรีมังกร
   ประธานกรรมการเงินกู้  

ภาคภม   ยอด
นายภาคภูมิ  พิลาแดง
กรรมการเงินกู้

  นายยอด  กามล
กรรมการเงินกู้
สมศกดยอ   วฒ
นายสมศักดิ์  งามสวัสดิ์
กรรมการเงินกู้
 

นายวุฒิ  อนุอัน
เลขานุการกรรมการเงินกู้

     
กรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์
 
วมล
 
 นายวิมล  แพงโคตร
ประธานกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์

สจตรายอ   นยนายอ 
นางสุจิตรา  ไชโยแสง
กรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
  นางนัยนา  ยิ้มชื่น
กรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ์

ธนรฐ

   ชพวานนท
นายธนรัฐ  บุตตะแสง
กรรมการการศึกษา
และประชาสัมพันธ์
 
นายชีพวานนท์ โชติการพัฒน์
เลขานุการ
กรรมการการศึกษา   
และประชาสัมพันธ์

 

Go to top