ที่ปรึกษาสหกรณ์

ที่ปรึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด

 

 

     นายโสภณ                 
      นายโสภณ  สุวรรณรัตน์                                                                                       
              รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย                                  
images

                      นายมานิตย์  พรหมอยู่                                                     

         ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิจิตร จำกัด  

 

 images

                      นายวิเศษ  อิ่มรักษา                                                          

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

       สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย

 

 images

                       นายไพโรจน์  พรมสอน                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษา เลย-หนองบัวลำภู

 นายรฐอสรา  

                        นายรัฐอิสรา  กงวงษ์                                                       

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลข เขต1

 

นายวรตน

                      นายวิรัตน์  พุทธทองศรี                                                                             
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลข เขต2

 นายประสทธ คำกง

                     นายประสิทธิ์  คำกิ่ง                                                                          
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลข เขต3

images
 

                  นายสุวิชา  เสี้ยงแหลม                                                                         

                  รองศึกษาธิการจังหวัดเลย                                                                     

วโรจน เปยมสกล                        นายวิโรจน์  เปี่ยมสกุล 
   
   

 

 

Go to top