ที่ปรึกษาสหกรณ์

ที่ปรึกษา

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด

 

 

     นายโสภณ                 
      นายโสภณ  สุวรรณรัตน์                                                                                       
              ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย                                 
images

                      นายมานิตย์  พรหมอยู่                                                     

         รองประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย จำกัด

 

 images

                      นายวิเศษ  อิ่มรักษา                                                          

ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและ

       สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดเลย

 

 images

                       นายไพโรจน์  พรมสอน                               ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยาศึกษา เลย-หนองบัวลำภู

 กมปนาท  

                        นายกัมปนาท  ศรีเชื้อ                                                     

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลข เขต1

 

นายประสทธ คำกง

                      นายประสิทธิ์  คำกิ่ง                                                                          
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลข เขต2

 ปญจพลแสง

                     นายปัญจพล  แสงคำไพ                                                                        
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลข เขต3

กตตพงษโกษา 

                  นายกิตติพงษ์  โกษาจันทร์                                                                        

                  รองศึกษาธิการจังหวัดเลย                                                                     

โสฬส

                       นายโสฬส  ศรีหมื่นไวย

               มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

 วโรจน เปยมสกล                        นายวิโรจน์  เปี่ยมสกุล

               ผู้ทรงคุณวุฒิใน กศจ.เลย

 ปรชา                                 นายปรีชา  กมลรัตน์
 อดีตรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต1

 

 

Go to top