ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

คำร้องดำเนินการ

ใบสมัครสมาชิก  เอกสารประกอบ

                          ข้าราชการ  1. สำเนาบัตรข้าราชการ  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

                          พนักงานราชการ  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน  3. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

                                                4. สัญญาจ้างระบุการจ้าง 4 ปี

ใบสมัครสมาชิกสมทบ   เอกสารประกอบ  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน

คำขอกู้สามัญ     เอกสารประกอบ 

                          ข้าราชการ  1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

                                              3. สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีสมรส)  4. สำเนาใบหย่า (กรณีหย่า) 

                                              5. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีหม้าย)  6. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

                          พนักงานราชการ  ใช้เอกสารแบบเดียวกับข้าราชการตามข้อ 1 - 6 พร้อมด้วยสัญญาจ้าง   

                          ผู้ค้ำประกัน  ใช้เอกสารแบบเดียวกับข้อราชการตามข้อ 1 - 5                                           

คำขอกู้สามัญเพื่อสวัสดิการ  เอกสารประกอบ 

                          ข้าราชการ  1. สำเนาบัตรข้าราชการหรือบัตรประจำตัวประชาชน  2. สำเนาทะเบียนบ้าน 

                                              3. สำเนาทะเบียนสมรส(กรณีสมรส)  4. สำเนาใบหย่า (กรณีหย่า) 

                                              5. สำเนาใบมรณบัตร (กรณีหม้าย)  6. สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด

                          พนักงานราชการ  ใช้เอกสารแบบเดียวกับข้าราชการตามข้อ 1 - 6 พร้อมด้วยสัญญาจ้าง   

                          ผู้ค้ำประกัน  ใช้เอกสารแบบเดียวกับข้าราชการตามข้อ 1 - 5 

คำขอกู้พิเศษ

คำขอและหนังสือกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน

หนังสือแจ้งความประสงค์รับเงินรอจ่ายคืน

หนังสือมอบอำนาจ

หนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงิน

คำขอและสัญญาเงินกู้สามัญ ATM

คำขอกู้บรรเทาความเดือดร้อนCOVID-19

คำขอกู้บรรเทาความเดือดร้อน2565.pdf

คำขอกู้ปรับโครงสร้างหนี้

คำขอกู้ปันสุข2565.pdf

Go to top