วันที่ 15 ธันวาคม 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด 
นำโดย นายกมล  เสนานุช ประธานกรรมการ 
นายธราภพ  วีระประทีป เลขานุการ
มอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตแก่ทายาท จำนวน 10,000 บาท  กรณีนายเสน่ห์  มีมะจำ  เสียชีวิต
54554
54555
54556
54557
54589
131719
131724
 
 
Go to top