วันที่ 27 ตุลาคม 2560  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด 
นำโดย นายกมล  เสนานุช ประธานกรรมการ 
นายยงยุทธ ทิพรส ประธานกรรมการการศึกษาฯ 
นายอิทธิพล  ศรีมังกร  ประธานกรรมการเงินกู้  
นายวิโรจน์  เปี่ยมสกุล ที่ปรึกษา (ประธานหอการค้าจังหวัดเลย 
ว่าที่ ร.ท.ยุทธชาติ ไชยบุตร กรรมการ รักษาการผู้จัดการ
และนายวิเชียร  ดานุรักษ์  เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน  รักษาการรองผู้จัดการ
มอบสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตแก่ทายาท จำนวน 10,000 บาท  กรณีนายวีระวิทธ์  ธัญญะอุดม  เสียชีวิต
s__23666745
s__23666746
s__43155462
s__43155471
 
 
Go to top