การประชุมเฉพาะกิจคณะกรรมการดำเนินการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย   จำกัด
ชุดที่ 27/2560 ครั้งที่ 8/2560
วันที่ 27 ตุลาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ฯ
ผู้มาประชุม
                             1. นายกมล เสนานุช                        ประธานกรรมการ
                             2. นายกิตติชัย กรวยทอง                   รองประธานกรรมการ
                              3. นายประทัด ผาลี                        รองประธานกรรมการ
                             4. นายอนุชา ศิลาเกษ                       เหรัญญิก
                             5. นายธราภพ วีระประทีป                 เลขานุการ
                             6. นายยงยุทธ ทิพรส                        กรรมการ
                             7. นายสมัย สายลาด                        กรรมการ
                             8. นางอิสรียา พจนธารี                     กรรมการ
                             9. นายทรงศักดิ์ บุพศิริ                      กรรมการ
                             10. นายอิทธิพล ศรีมังกร                   กรรมการ
                             11. นายสมคิด เกษดา                       กรรมการ
                             12. นางชนจันทร์ รายวัน                   กรรมการ
                             13. นายนิกร สุรนาทชยานันท์              กรรมการ
                             14. นายวุฒิ อนุอัน                          กรรมการ
                             15. ว่าที่ ร.ท.ยุทธชาติ ไชยบุตร             กรรมการ รักษาการผู้จัดการ
ผู้เข้าร่วมประชุม                       
                             1. นายสมเจษฎ์ ศรีสมจักร                  ที่ปรึกษา (ผอ.สพม.19)
                             2. นางพิชญ์สิณี สว่างโรจน์                  ผอ.กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1
                             3. นายสุรชาติ จำรูญศิริ                     ที่ปรึกษา (ผอ.สกสค.เลย)
                             4. นายวิโรจน์ เปี่ยมสกุล                    ที่ปรึกษา (ประธานหอการค้าจังหวัดเลย)
                             5. นายจิตรกร สิงห์สถิต                     ที่ปรึกษา (ทนายความ)
                             6. นายอภิวัฒน์ โยธาภักดี                   ทนายความ
35915
128666
128671
222645
s__5873746
s__5873748
s__5873751
s__5873754
s__5873755
s__5873756
s__5873757
s__5873761
s__5873762
s__5873763
s__5873765
s__5873766
s__5873770
s__5873771
s__5873772
s__5873773
 
 
Go to top