ประกาศผลการอุทธรณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประจำปี 2565

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
เรื่อง ประกาศผลการอุทธรณ์ผู้สมัครรับเลือกตั้ง
ตำแหน่งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ
ประจำปี พ.ศ.2565
---------------
                   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ และสหกรณ์ฯได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้ง ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 โดยผู้ที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ สามารถยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาต่อคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
                   บัดนี้ คณะกรรมการการตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งประจำปี 2565 ได้พิจารณาการอุทธรณ์ของผู้สมัครแล้ว จึงขอแจ้งผลการพิจารณาดังนี้
                   1. นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ผู้สมัครตำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ฯ คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้พิจารณาการอุทธรณ์ และข้อบังคับสหกรณ์ฯข้อ 74(1) มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าผู้สมัครรายดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                   2. นายศิลปกร น้อมในธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการสายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติได้พิจารณาการอุทธรณ์ และข้อบังคับสหกรณ์ฯข้อ 75(5) มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าผู้สมัครรายดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                                     ประกาศ ณ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
                                                                                 มงคล ต้อยมาเมือง
                                                                             (นายมงคล ต้อยมาเมือง)
                                                                  ประธานอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติ
                                                        สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย   จำกัด
Go to top