สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และหน่วยงานต้นสังกัดสมาชิก จำนวน 27 หน่วย

ได้หารือแนวทางการหักเงินและลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมใบบุญเพลส

นำโดยนายกมล เสนานุช ประธานกรรมการนายธราภพ วีระประทีป กรรมการและเลขานุการ

ว่าที่ ร.ท.ยุทธชาติ ไชยบุตร กรรมการและเหรัญญิก รักษาการผู้จัดการ และคณะกรรมการสหกรณ์ฯ เป็นผู้แทนสหกรณ์ฯ

และได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 นายกานนท์ แสนเภา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 นางจารุชา พรมภักดี ผู้สอบบัญชีสหกรณ์

สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เลยและนายปภังกร ขันมณี ผู้แทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลยได้เข้าร่วมและให้คำแนะนำ

ในการดำเนินการแก่สหกรณ์ฯ และเจ้าหน้าที่การเงินจากหน่วยงานต้นสังกัด

dsc_6899
dsc_6900
dsc_6903
dsc_6907
dsc_6911
dsc_6917
dsc_6921
dsc_6925
dsc_6928
dsc_6933
dsc_6940
dsc_6941
dsc_6944
dsc_6950
dsc_6952
dsc_6955
dsc_6959
dsc_6965
dsc_6970
dsc_6973
 
 
Go to top