ประกาศรับสมัครเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565

 ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
เรื่อง การเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
                   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
                   ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ข้อ 74 ข้อ 76 ข้อ 108 จึงประกาศรับสมัคร ดังมีรายละเอียดดังนี้
                             1. ประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง
                             2. กรรมการดำเนินการสายบริหาร 4 ตำแหน่ง
                                      - ผู้ที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งในลำดับที่ 4 จะมีวาระในการดำรงตำแหน่ง 1 ปี                                             เนื่องจากดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ลาออกจากการเป็นกรรมการ
                             3. กรรมการสายปฏิบัติการ 3 คน
                             4. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 2 คน
1. กำหนดวัน เวลา การรับสมัคร
          ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนดต่อกรรมการรับสมัคร ในวันที่ 28 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ตามเวลาในหน่วยรับสมัคร   และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเลือกตั้งภายในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565         
                                                   เอกสารในการสมัครรับเลือกตั้ง
ประธานกรรมการ
                             1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ         
                             2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                             3. สำเนาทะเบียนบ้าน                       
                             4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
5. เอกสารแสดงการมีคุณวุฒิหรือผ่านอบรมหลักสูตรด้านการเงิน การบัญชี
   การบริหารจัดการ  เศรษฐศาสตร์ ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 8
กรรมการดำเนินการ
                             1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ         
                             2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                             3. สำเนาทะเบียนบ้าน                       
                             4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                                                   
                                                   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
                             1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                             2. สำเนาเอกสารรับรองการเป็นผู้ผ่านหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
                             3. สำเนาทะเบียนบ้าน
                             4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
          วันเลือกตั้งตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ระหว่างเวลา
08.30.00 น. – 12.00 น. ณ ปริมณฑลเลือกตั้งลานข้างหอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา โดยวิธีการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิคส์(กรรมการดำเนินการ) และแบบเปิดเผย(ผู้ตรวจสอบกิจการ)
3. ประกาศผลการเลือกตั้ง
          3.1 ประธานกรรมการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564
               ภายในเวลา 13.00 น.
          3.2 ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ไม่ต้องจัดให้มีการลงคะแนน ให้ประธานกรรมการเลือกตั้งนำรายชื่อผู้สมัครเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ
          3.3 หากผลการเลือกตั้งมีผู้ได้รับคะแนนเท่ากัน ประธานกรรมการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจับสลากชี้ขาดผลการเลือกตั้ง
4. บทเฉพาะกาล
          กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและที่ประชุมใหญ่รับรอง เข้าดำรงตำแหน่งให้ครบตามที่กำหนด
5. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
          5.1คุณสมบัติประธานกรรมการ
          เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษา และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารในเขตพื้นที่จังหวัดเลย หรือเคยดำรงตำแหน่งผู้บริหารในเขตพื้นที่จังหวัดเลย และเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือผ่านอบรมหลักสูตรด้านการเงิน การบัญชี การบริหารจัดการ เศรษฐศาสตร์ ตามกฎกระทรวง การดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ.2564 ข้อ 8
          5.2 คุณสมบัติกรรมการสายบริหาร
เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และเป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษา และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้บริหารการศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดเลย หรือเป็นผู้เคยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการสายบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
          5.3 คุณสมบัติกรรมการสายปฏิบัติการ
          เป็นสมาชิกประเภทสามัญสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
         
                   ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
           (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิด เกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
           (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
           (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือคำมีวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
           (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตหน้าที่
           (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
           (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้
           (7) ผู้ซึ่งย้ายหรือโอนตำแหน่งงานประจำจากจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ให้พ้นจากการเป็นกรรมการสหกรณ์
          5.4 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
       (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอก ที่ได้รับการเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ ของสหกรณ์
(2) ผ่านการอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
   (1) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ                 
   (2) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต                 
   (3) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ                 
   (4) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่                 
   (5) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น                 
  (6) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือมี คำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือขาดจากการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น                  (7) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ เพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น                 
   (8) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออก จากตำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่นฐานทุจริตต่อหน้าที่                 
   (9) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น                  (10) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่า สองปีบัญชีของสหกรณ์                 
  (11) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงาน สอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น เว้นแต่ได้พ้นจากการเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชีหรือลาออก จากนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีสหกรณ์นั้นมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี
   (12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
   (13) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือขีดชื่อออกจากทะเบียนรายชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต หรือบุคคลอื่นของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
 
                                                               ประกาศ ณ วันที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2565
                                                                                
                                                                                  พยุง โพธิ์ชัย
                                                                                (นายพยุง โพธิ์ชัย)
                      ประธานกรรมการ
                             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
Go to top