ยกเลิกประกาศการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 2565

 ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
เรื่อง ยกเลิกประกาศการเลือกตั้งประธานกรรมการ
กรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565
                   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ซึ่งสหกรณ์ฯได้ประกาศรับสมัครประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565
                   ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ข้อ 76 (ก)(2) “ควบคุมดูแลการดำเนินงานทั่วไปของสหกรณ์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและอยู่ในวัตถุประสงค์ของสหกรณ์” ยกเลิกประกาศเรื่องการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2565 ฉบับประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2565
                            
                                                               ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565
                                                                                
                                                               พ                 พยุง โพธิ์ชัยยุง โพธิ์ชัย
                                                                               (นายพยุง โพธิ์ชัย)
                           ประธานกรรมการ
                             สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
Go to top