ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้ง ประจำปี 2564

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครกรรมการดำเนินการ
และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี พ.ศ.2564
---------------
                   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการและผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2564 ดังมีรายละเอียดดังนี้
                   1. ตำแหน่งประธานกรรมการ 1 ตำแหน่ง
                   2. ตำแหน่งกรรมการดำเนินการในสายบริหาร 5 ตำแหน่ง
                             - กรรมการหมดวาระ 4 ตำแหน่ง
                             - ทดแทนกรรมการสายบริหารที่ขาดคุณสมบัติ 1 ตำแหน่ง
                             (มีวาระการดำรงตำแหน่ง 1 ปี)
                   3. ตำแหน่งกรรมการดำเนินการในสายปฏิบัติ 3 ตำแหน่ง
                   4. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ 2 ตำแหน่ง
                   ซึ่งได้ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ ตั้งแต่เวลา
08.30 – 16.30 น. ในวันราชการ โดยคณะกรรมการตรวจคุณสมบัติได้ทำการตรวจสอบคุณสมบัติตามข้อบังคับ
สหกรณ์ฯ พ.ศ.2553 หมวดที่ 7 ข้อ 58.2 , 88 แล้วเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564
                   ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
ข้อ 59 (ก)(2) ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เป็นผู้มีคุณสมบัติมีสิทธิเข้าสู่ขบวนการรับเลือกตั้ง
                   ดังต่อไปนี้
                   1. ตำแหน่งประธานกรรมการ มีสมาชิกผู้สมัคร 1 คน
คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯข้อ 58.2 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
                             1. นายพยุง โพธิ์ชัย                ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเรือวิทยา
                   เนื่องจากมีผู้สมัครตรงตามจำนวนที่รับสมัคร จึงไม่จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง
                   2. ตำแหน่งกรรมการดำเนินการสายบริหาร มีสมาชิกผู้สมัครจำนวน 3 คน คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯข้อ 58.2 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
                             1. ว่าที่ ร.ต.อดุลย์ สุชัยราช        ผู้อำนวยการโรงเรียนปากชมวิทยา
                             2. นายสุนทร แดนดี               ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าลี่วิทยา
                             3. นายกิตติชัย กรวยทอง         ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ
                                                                    ราชวิทยาลัยเลย แจ้งความประสงค์สมัครใน                                                                                                วาระ 1 ปี (ทดแทนกรรมการที่ขาดคุณสมบัติ)
          เนื่องด้วยตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสายบริหารมีผู้สมัคร 3 คน น้อยกว่าจำนวนที่รับสมัคร
จึงต้องนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติและที่ประชุมใหญ่รับรอง
เข้าดำรงตำแหน่งให้ครบตามที่กำหนด
                   3. ตำแหน่งกรรมการดำเนินการสายปฏิบัติการ มีสมาชิกผู้สมัครจำนวน 3 คน คณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณสมบัติพิจารณาแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯข้อ 58.2  ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการสายปฏิบัติการ (เลือก 3 ตำแหน่ง)
                             1. นายสมศักดิ์ งามสวัสดิ์                    ครูโรงเรียนนาอ้อวิทยา
                             2. นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์          รองผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม
                             3. นายธนรัฐ บุตตะแสง                     ครูโรงเรียนนาด้วงวิทยา
                   เนื่องจากมีผู้สมัครตรงตามจำนวนที่รับสมัคร จึงไม่จัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง
                  4. ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีผู้สมัครจำนวน 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบ
คุณสมบัติพิจารณาแล้วเป็นผู้มีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ฯข้อ 88 ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้
                   ผู้สมัครหมายเลข1. นายปรีชา กมลรัตน์             ข้าราชการบำนาญ
                   ผู้สมัครหมายเลข2. นายอภิสิทธิ์ เกษเกษร          ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครู
                                                                               และบุคลากรทางการศึกษา สพม.19
                   ผู้สมัครหมายเลข 3. นางสาวประพิณ สันติวรากร   ครูโรงเรียนเลยพิทยาคม
                   เนื่องด้วยตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ มีผู้สมัคร 3 คน เกินกว่าจำนวนที่รับสมัคร
จึงต้องจัดให้มีการลงคะแนนเลือกตั้ง
                   วันเลือกตั้งตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564
ระหว่างเวลา 08.30.00 น. – 12.30 น. ณ ปริมณฑลเลือกตั้งลานข้างหอประชุมโรงเรียนศรีสงครามวิทยา
โดยวิธีการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิคส์
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
                                                               ประกาศ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
                                                                              กมล เสนานุช
                                                                           (นายกมล เสนานุช)
                                                                             ประธานกรรมการ
                                                      สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย   จำกัด
Go to top