สส.ชสอ.รับสมัครบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย

  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ สส.ชสอ.สำหรับปีบัญชี 2562 - 2563

ในระหว่างวันที่ 15 - 22 กุมภาพันธ์ 2562  รายละเอียดเป็นไปตามระกาศ สส.ชสอ.ที่ 4/2562

Go to top