สหกรณ์ฯรับสมัครรับเลือกตั้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ ประจำปี 2561

ประกาศ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
เรื่อง การเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ
และการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2561
                   ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา ซึ่งจะต้องมีการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ
                   ดังนั้นจึงอาศัยอำนาจตามความในข้อบังคับ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ข้อ 59 ข้อ 58
ข้อ 88 จึงประกาศรับสมัคร ดังมีรายละเดียดดังนี้
                                      1. กรรมการดำเนินการสายบริหาร 4 คน
                                      2. กรรมการสายปฏิบัติการ 3 คน
                                      3. ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 2 คน
1. กำหนดวัน เวลา การรับสมัคร
ผู้ประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ต้องยื่นใบสมัครรับเลือกตั้งตามแบบที่สหกรณ์ฯกำหนดต่อกรรมการรับสมัคร
ในวันที่14 กุมภาพันธ์ 2561 ถึงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ในวันราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. -16.30 น. ณ สำนักงานสหกรณ์ฯ                          เอกสารในการสมัครรับเลือกตั้ง
                                                      กรรมการดำเนินการ
                   1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ         2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                   3. สำเนาทะเบียนบ้าน                      4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
                                                   ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์
                             1. สำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการหรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
                             2. สำเนาเอกสารรับรองการเป็นผู้ผ่านหลักสูตรผู้ตรวจสอบกิจการ
                             3. สำเนาทะเบียนบ้าน
                             4. รูปถ่ายสีหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป
2. กำหนดวัน เวลา และสถานที่เลือกตั้ง
          วันเลือกตั้งตรงกับวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 ระหว่างเวลา
08.30.00 น. – 12.00 น. ณ ปริมณฑลเลือกตั้ง ห้องประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา
3. ประกาศผลการเลือกตั้ง
          3.1 ประธานกรรมการเลือกตั้ง ประกาศผลการเลือกตั้งในที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560
               ภายในเวลา 13.00 น.
          3.2 ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ ไม่ต้องจัดให้มีการลงคะแนน ให้ประธานกรรมการเลือกตั้ง
นำรายชื่อผู้สมัครเสนอที่ประชุมใหญ่ให้ความเห็นชอบ
          3.3 หากผลการเลือกตั้ง มีผู้ได้รับคะแนนเท่ากันเกินกว่าที่กำหนด ประธานกรรมการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
จัดให้ผู้สมัครรับเลือกตั้งจับสลากชี้ขาดผลการเลือกตั้ง
 4. บทเฉพาะกาล
          กรณีมีผู้สมัครรับเลือกตั้งไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 เสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ
และที่ประชุมใหญ่รับรอง เข้าดำรงตำแหน่งให้ครบตามที่กำหนด
5. คุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้ง
          5.1 คุณสมบัติกรรมการสายบริหาร
          เป็นสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และเป็นผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด-
กรมสามัญศึกษา (เดิม) และปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดเลย หรือเป็นผู้เคยได้รับเลือกตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสายบริหาร สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
          5.2คุณสมบัติกรรมการสายปฏิบัติการ
          เป็นสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด และเป็นผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา
หรือครูผู้ปฏิบัติการสอนสังกัดกรมสามัญศึกษา (เดิม) และปัจจุบันดำรงตำแหน่งในเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดเลย
หรือเป็นผู้เคยได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งคณะกรรมการดำเนินการสายปฏิบัติการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญ-
ศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
                   ห้ามไม่ให้บุคคลซึ่งมีลักษณะดังต่อไปนี้เป็นหรือทำหน้าที่กรรมการดำเนินการ
          (1) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่กระทำโดยทุจริต
          (2) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกราชการ องค์การ หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
          (3) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือคำมีวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการตามคำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์
          (4) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการเพราะเหตุทุจริตหน้าที่
        (5) สมาชิกซึ่งผิดนัดการชำระเงินงวดชำระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ย ในระยะเวลาสองปีทางบัญชีนับแต่ปีที่ผิดนัด
ถึงปีที่เลือกตั้งกรรมการดำเนินการ เว้นแต่การผิดนัดนั้นมิได้เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
          (6) ผู้ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์นี้
          (7) ผู้ซึ่งย้ายหรือโอนตำแหน่งงานประจำจากจังหวัดที่สหกรณ์ตั้งอยู่ให้พ้นจากการเป็นกรรมการสหกรณ์
          5.3 ผู้ตรวจสอบกิจการต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
          (1) เป็นสมาชิกของสหกรณ์นั้น หรือบุคคลภายนอกที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์
          (2) ผ่านการอบรมการตรวจสอบกิจการจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับ
การรับรองหลักสูตรจากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ผู้ตรวจสอบกิจการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
          (1) เป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ช่วยผู้สอบบัญชี หรือบุคคลที่อยู่ในสังกัดนิติบุคคลที่รับงานสอบบัญชีของสหกรณ์ในปีบัญชีนั้น
          (2) เป็นกรรมการของสหกรณ์นั้น เว้นแต่ได้พ้นจากตำแหน่งกรรมการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีบัญชีของสหกรณ์
          (3) เป็นคู่สมรส บุตร บิดามารดาของกรรมการ หรือผู้จัดการ หรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น
          (4) เป็นผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น หรือเคยถูกให้ออกจาก
ตำแหน่งผู้จัดการหรือเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น ฐานทุจริตต่อหน้าที่
          (5) เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
          (6) เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษ
          (7) เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
          (8) เคยถูกให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการหรือผู้ตรวจสอบกิจการ หรือมีคำวินิจฉัยเป็นที่สุดให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้ตรวจสอบกิจการของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
          (9) เคยถูกที่ประชุมใหญ่มีมติให้ถอดถอนออกจากตำแหน่งกรรมการ หรือ ผู้ตรวจสอบกิจการเพราะเหตุทุจริตต่อหน้าที่
ของสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
          (10) เคยถูกให้ออกจากการเป็นสมาชิกสหกรณ์นั้น หรือสหกรณ์อื่น
          (11) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
          (12) เป็นผู้อยู่ระหว่างการถูกสั่งพัก หรือเพิกถอนชื่อออกจากทะเบียนผู้สอบบัญชีภาคเอกชนตามระเบียบ-
นายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยจรรยาบรรณของผู้สอบบัญชีสหกรณ์
          (13) เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
 
                                                         ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
                                                                              
                                                                      กมล เสนานุช
                                                                   (นายกมล เสนานุช)
                                                                    ประธานกรรมการ
                                                 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด
 
โดยผู้มีความประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง  สามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานสหกรณ์ฯในวันและเวลาราชการ
Go to top