สหกรณ์ฯกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด 
กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561
เรียน   สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด ทุกท่าน
                    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย จำกัด โดยคณะกรรมการดำเนินการ
ชุดที่ 27/2560 ได้ปฏิบัติงานครบตามวาระ ตามข้อบังคับของสหกรณ์ฯแล้ว จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
ในวันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ หอประชุมโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา เพื่อพิจารณาอนุมัติ
และรับทราบเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
                             ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ทราบ
                             ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
                             ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องรับทราบรายงานผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2560
                             ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องพิจารณาผลการดำเนินงาน งบดุล งบกำไรขาดทุน
                                                 งบกระแสเงินสด ประจำปี 2560
                             ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2560
                             ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2561
                             ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติวงเงินกู้ยืมหรือค้ำประกันประจำปี 2561
                             ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ
                             ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องการเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2561
                             ระเบียบวาระที่ 10 เรื่องการเลือกตั้งกรรมการ ประจำปี 2561
                             ระเบียบวาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ
                    จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560 ตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว
โดยพร้อมเพรียงกัน โดยสหกรณ์ฯรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
                    อนึ่ง สมาชิกที่เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 จะต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัว
ข้าราชการหรือใบขับขี่ อย่างใดอย่างหนึ่งมาด้วยเพื่อใช้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม พร้อมใช้สิทธิในการลงคะแนนเลือกตั้ง
โดยเปิดลงคะแนนเลือกตั้ง  ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                               
                                  
                         
Go to top